За Нас

Сдружение “Българска Изследователска и Образователна Мрежа” (БИОМ) е юридическо лице с нестопанска цел, което осъществява дейността си в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Основна цел на сдружението е да съдейства за създаването и функционирането на научно-изследователските мрежи в България и да подпомага интегрирането на българските образователни, научни и културни ресурси в световното информационно пространство.
За постигането на тази цел БИОМ предоставя на висшите училища и научните институти високоскоростна информационна инфраструктура и осигурява връзката им с Паневропейските и световни научно-изследователски мрежи.