Документи

    Устав  на Сдружение БИОМ, BREN By-Laws

  1.   Протоколи от Общо събрание - 2008 г.; 2009 г.; 2010 г. , 2011 г. 

  2.   Доклад за дейността на БИОМ - Май 2010 - Май 2011 г.

•    Баланс - 2008 г.; 2009 г. , 2010 г.

  1.   Отчет за приходите и разходите - 2008 г.; 2009 г.2010 г.

  2.   Финансови отчети и справки - 2010 г.

  3.   Приложение към Годишния финансов отчет - 2010 г.

  4.   Доклад на независимия одитор - 2010 г.