Български (България)English (United Kingdom)

Сдружение “Българска изследователска и образователна мрежа”

ПОЛИТИКА ЗА ДОПУСТИМО ИЗПОЛЗВАНЕ (ПДИ)

Ограничаване на отговорността:

Сдружение “Българска изследователска и образователна мрежа” (БИОМ) не носи отговорност за загуби и вреди, произлезли от използването на този документ. Информацията е достоверна, но БИОМ не носи отговорност за възможни неточности.

1. Увод

Целите на БИОМ са да създава, насърчава, предлага, участва в и съхранява необходимата база за ефективното използване на модерни компютърни телекомуникационни технологии в сферите на образованието, културата и научните изследвания в България.

Настоящият документ събира и обобщава всички действащи правила за достъп до мрежата на БИОМ.

2. Общи положения и дефиниции

2.1 Името Национална Изследователска и Образователна Мрежа (НИОМ) се използва за обозначаването на всички мрежови услуги и устройства, които служат за удовлетворяване на комуникационните и информационни изисквания на образователната и научно-изследователската общност в България.

2.2 Сдружение БИОМ отговаря за развитието на НИОМ. Всички спорове, свързани с тълкуването и прилагането на тази Политика се разрешават от Общото събрание на БИОМ.

2.3 Тази Политика засяга пряко всяка организация (“Организация-потребител”), която използва НИОМ и е сключила съответния договор с Председателя на БИОМ. Организацията-потребител е длъжна да се грижи използването на услугите на НИОМ от нейните членове да става по приемлив начин и в съответствие с действащото законодателство.

2.4 Препоръчва се всяка Организация-потребител да приеме своя собствена Политика за допустимо използване (ПДИ) в контекста на услугите, които използват нейните потребители, и съвместима с изброените в настоящата Политика условия. ПДИ на Организацията-потребител може да включва части от този документ или препратки към него по начин, който не води до погрешно представяне на настоящата Политика. БИОМ може да предоставя консултации във връзка с формулирането на ПДИ на Организацията-потребител в случаите, когато това е необходимо.

2.5 Търговски трафик е Интернет трафикът между организации, чийто основен предмет на дейност не е от сферата на научните изследвания или образованието.

2.6 Потребителски трафик е Интернет трафикът между научно-изследователски или образователни организации от една страна и организации, чиито основен предмет на дейност не е от сферата на научните изследвания или образованието, от друга страна.

2.7 Изследователски трафик е Интернет трафикът между научно-изследователски или образователни организации.

2.8 Висококачествен Изследователски трафик е трафикът между ограничен кръг научно-изследователски или образователни организации, който изисква високоскоростни и надеждни мрежи и услуги с гарантирано качество.

3. Допустимо използване

3.1 Допустимото използване трябва да бъде съвместимо с целите на БИОМ и да отговаря на изброените в настоящия документ условия. Решенията във връзка с това се взимат от Общото събрание на БИОМ след препоръки от Експертен съвет.

3.2 Организация-потребител може да използва услугите на НИОМ за обмен на информация и научни експерименти с друга Организация-потребител или с организации, свързани към мрежи, достъпни чрез споразумения за съвместна работа, сключени от Председателя на БИОМ.

3.3 НИОМ обслужва изследователски, висококачествен изследователски и потребителски трафик. Търговски трафик не се допуска освен с цел демонстрационна услуга и то за ограничено време (в рамките на не повече от седмица за всеки календарен месец).

4. Недопустимо използване

4.1 Услугите на НИОМ не могат да бъдат използвани за:

4.1.1 Създаване или разпространяване (освен в случаите, когато е за целите на законно и подходящо управлявано научно изследване) на каквито и да било обидни или порнографски изображения, данни или други материали, или на информация, изображения, данни или други материали, недопустими за разпространяване съгласно българското законодателство, представляващи кибер-престъпления.

4.1.2 Създаване или разпространяване на материали, които могат да причинят раздразнение, неудобство или ненужно безпокойство на потребителите.

4.1.3 Създаване или разпространяване на материали, съдържащи информация, която може да бъде квалифицирана като обида или клевета.

4.1.4 Разпространяване на материали и информация в нарушение на авторското право.

4.1.5 Разпространяване на нежелани от получателя търговски или рекламни материали към други организации-потребители или към организации, свързани към други мрежи.

4.1.6 Умишлен неразрешен достъп до устройства или услуги на НИОМ.

4.1.7. Умишлени действия със следните характеристики:

4.1.7.1 Ненужно изразходване на усилията на персонала или на мрежовите ресурси, включително и ненужно изразходване на процесорно време на крайни системи, достъпни чрез НИОМ и на усилията на персонала, поддържащ тези системи.

4.1.7.2 Повреждане или унищожаване на данни на други потребители.

4.1.7.3 Нарушаване на правото на лична тайна на други потребители.

4.1.7.4 Разстройване на работата на други потребители.

4.1.7.5 Използване на услугите на НИОМ по начин, който лишава от достъп други потребители (например, преднамерено или необмислено претоварване на линии или мрежово оборудване).

4.1.7.6 Продължаване на използването на мрежови програми или устройства, след като системните администратори на НИОМ са поискали преустановяването му, тъй като се възпрепятства нормалното функциониране на мрежата.

4.1.7.7 Други злоупотреби с НИОМ или мрежовите ресурси, например разпространяване на “вируси”.

4.2 Когато чрез НИОМ се осъществява достъп до други мрежи, всяко нарушаване на тяхната ПДИ ще бъде разглеждано като недопустимо използване на НИОМ.

5. Предоставяне на услугите на НИМ

5.1 Разрешава предоставянето на достъп до НИОМ на трета страна само с предварителното съгласие на Председателя на БИОМ, с изключение на случаите, посочени в точка 5.1.1.

5.1.1 Допуска се една Организация-потребител, свързана към НИОМ, да осигури ограничен безплатен достъп на трета страна. Например, един посетител на Организацията-потребител може да получи достъп до ресурсите на НИОМ, за да поддържа връзка с неговата организация по същия начин и при същите условия както в случая с други видове предоставено оборудване или услуги като телефон или информационни системи.

5.2 Трета страна, означава физическо или юридическо лице, което не е член на Организацията-потребител.

6. Спазване на ПДИ

6.1 Организацията-потребител е отговорна да предприеме всички разумни стъпки за осигуряване на съответствие с условията, заложени в тази Политика, с цел предотвратяване на недопустимо използване на НИОМ. Изпълняването на тази отговорност трябва да включва информиране на хората в организацията с достъп до НИОМ за техните задължения в това отношение.

6.2. При необходимост може да бъде прекъснато предоставянето на услуги за Организацията-потребител. Това може да стане по един от следните два начина:

6.2.1 Безсрочно прекъсване на предоставянето на услуги в случай, че нарушаването на условията на тази Политика продължава, въпреки съответните предупреждения от страна на Председателя на БИОМ. Предоставянето на услуги може да бъде подновено едва след като на Председателя на БИОМ бъдат представени доказателства, че Организацията-потребител е предприела всички необходими стъпки за осигуряване на приемливо поведение в бъдеще.

6.2.2 Временно прекъсване на предоставянето на услуги в случай, че нарушаването на условията на тази Политика води до сериозно влошаване на качеството на услугите, предоставяни на други потребители на НИОМ. Такова прекъсване може да бъде направено по преценка на системните администратори на НИОМ и предоставянето на услуги ще бъде подновено, когато причините довели до тази ситуация бъдат отстранени.

6.3 Когато нарушаването на тези условия е незаконно или води до загуби или вреди за БИОМ или трети страни, достъпни чрез НИОМ, съгласно българското законодателство могат да бъдат предприети съответни действия от БИОМ за присъждане на обезщетения за понесените загуби или причинени вреди.

6.4 Предпочитания начин за избягване на недопустимо използване на ресурсите на НИОМ е комбинация от отговорно отношение към тях от страна на потребителите и подходящи административни действия на техните организации.

7. Заключение

7.1 Тази ПДИ подлежи на редовно преразглеждане (по вьзможност един път годишно) и обновяване в съответствие с възможни промени на обстоятелствата.

7.2 Всички промени трябва да бъдат утвърдени от Общото събрание на БИОМ.

7.3 Всички въпроси, коментари и предложения относно тази ПДИ могат да бъдат изпращани на адрес Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

8. Приложение

Използвани по-важни документи при съставянето на тази ПДИ:

8.1 RFC 1087. Ethics and the Internet. http://www.ietf.org/rfc/rfc1087.txt

8.2 RFC 1855. Netiquette guidelines. http://www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt

8.3 JANET Acceptable Use Policy http://www.ja.net/services/publications/policy/aup.html