Български (България)English (United Kingdom)
Дейности

Сдружението има за предмет на дейност:

 • осигуряване достъп на представителите на научната, изследователска и културна общност до европейски и световни комуникационни и информационни ресурси и мрежи;
 • организиране и провеждане на образователни курсове, семинари и обучение, включително и дистанционно сред научната и изследователска общност;
 • стимулиране развитието и организиране представянето и практическо приложение на авангардни компютърни и информационни технологии и мултимедийни информационни услуги;
 • издаване на печатни бюлетини и други информационни материали за популяризиране на дейността на сдружението;
 • всички незабранени със закон дейности, свързани с развитието на информационните и комуникационните технологии.

Предметът на допълнителната стопанска дейност обхваща следните дейности:

 • предоставяне на консултации и експертна помощ по подготовка, кандидатстване, защита и изпълнение на проекти в областта на информационните и комуникационните технологии;
 • обучение в областта на използване на информационните и комуникационни технологии;
 • организиране на конференции, семинари, симпозиуми, срещи, курсове и практически занятия за решаване на организационни, творчески, финансови и правни проблеми свързани с кибернетичното пространство и използуването на новите информационни и комуникационни технологии, както и превод и издаване на помощна литература, справочници, мултимедийни носители и други помагала с образователни цели в тази насока;
 • създаване и поддържане на Интернет портали за обмен на информация и идеи сред потребителите на научноизследователските мрежи, както и сред най-широки обществени слоеве и социални групи, ползващи новите комуникационни технологии;
 • предоставяне на достъп до световни научноизследователски мрежи и информационни ресурси на български организации и лица от сферата на научните изследвания, образованието и културата; участие в проекти в областта на информационните и комуникационни технологии;
 • други дейности, свързани с основните цели на Сдружението.