Български (България)English (United Kingdom)
Цели

Сдружението си поставя следните цели:

  • съдействие за създаване и функциониране на научноизследователски мрежи и за интегриране на български образователни, научни и културни ресурси в световното информационно пространство;
  • подпомагане на участието на българските изследователи, учени, преподаватели и студенти, както и отделни висши учебни заведения в европейски и международни проекти, които изискват достъп до високоскоростна научно изследователска инфраструктура;
  • стимулиране на българската научна общественост и българските граждани за пълно използване на Паневропейските и световни научноизследователски мрежи.

Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са:

  • предоставяне на висшите училища и научни институти на необходимата информационна инфраструктура за създаване и поддържане на научноизследователски и други информационни мрежи;
  • определяне условията за свързването на висшите училища и научни институти с информационната инфраструктура и осигуряване връзката й с Паневропейската научноизследователска мрежа;
  • създаване и подържане на виртуални пространства (Интернет портали) за обмен на информация и идеи сред потребителите на научноизследователски мрежи;
  • подпомагане и участие в проекти и дейности, свързани с развитието на информационните технологии в България и чужбина;
  • подкрепа на обучението и квалификацията на учени, студенти и специалисти, работещи в областта на информационните технологии;
  • подпомагане на учебни заведения и институции, предоставящи образование в областта на информационните и комуникационните технологии.